Wat is een asbestattest?

De Vlaamse Regering wil al het aanwezige asbest in kaart brengen in gebouwen en woningen gebouwd vóór 2001. Daarom komt er een inventarisatieplicht. Het asbestattest is het resultaat van een voorafgaande asbestinventarisatie van een constructie. Het attest beschrijft of de constructie al dan niet asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen bevat, in welke staat het asbest zich bevindt en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Vanaf 23 november 2022 moet bij elke overdracht van een constructie gebouwd vóór 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper/verkrijger.

Er zijn twee soorten asbestinventarissen:

 1. Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld vóór er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of vóór het gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:
  1. Rechtstreeks waarneembare materialen;
  2. Ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.
 2. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. (https://www.ovam.be/asbestinventaris-1)

Het asbestattest is verplicht voor:

 • Onderhandse overeenkomsten getekend vanaf 23 november 2022;
 • Authentieke aktes verleden vanaf 23 november 2022 (indien deze niet voorafgingen door een onderhandse overeenkomst);
 • Openbare verkopen indien de algemene verkoopsvoorwaarden ondertekend worden vanaf 23 november 2022.

Ter aanvulling: voor wederzijdse aan- en verkoopbeloften die werden getekend vóór 23 november is geen asbestattest noodzakelijk.

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een constructie vóór 2001 over een asbestattest beschikken en zal de verhuurder dergelijk attest aan de huurder moeten overhandigen.

Uitzondering: voor gemeenschappelijke delen van constructies die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, is een asbestattest pas vereist vanaf 1 mei 2025.

Niet enkel de verkopen, maar elke overdracht onder de levenden (zoals schenking, erfpacht, opstal,…).

Het attest is niet nodig bij een afstand, wel bij een fusie/oprichting/splitsing van vennootschappen indien daarbij een constructie van vóór 2001 wordt overgedragen.

Voor welke gebouwen moet een asbestattest opgemaakt worden?

Men hanteert de afkorting ‘TCR’ = Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar

 • Dit vereist dat:
 • Het gaat over een constructie
 • Die toegankelijk is (hoogte minstens 1,5m)
 • Met een risicobouwjaar: zijnde bouwjaar van vóór 2001
 • De oppervlakte van de constructie moet minimaal 20m² bedragen (maar verschillende kleine constructies worden samengeteld).
 • Het bouwjaar op de kadastrale legger is bepalend.

Let op: Ook al werd de constructie volledig gerenoveerd en is er geen asbest meer, als het oorspronkelijk bouwjaar vóór 2001 is, moet er steeds een asbestattest opgemaakt worden/beschikbaar zijn.

Waar kan je asbest aantreffen in een woning

Hoe wordt een asbestinventaris opgemaakt?

 1. Bestelling en inplannen plaatsbezoek
  1. Na ontvangst van de aanvraag nemen we zo snel mogelijk contact op om het plaatsbezoek in te plannen. U ontvangt een bevestigingsmail met het afgesproken tijdstip.
 2. Voorbereiden plaatsbezoek
  1. Wij sturen een opdrachtformulier bij bevestiging van de afspraak. Daarin wordt de scope van de opdracht van de ADI omschreven & wordt vermeld welke documenten in aanmerking komen als bewijsstukken voor de opmaak van het asbestattest. Zorg ervoor dat alle relevante informatie (plannen/bestekken/offertes,…) uiterlijk bij het plaatsbezoek beschikbaar zijn. Tevens dient de deskundige in alle ruimtes binnen te kunnen. Afgesloten ruimtes, overwoekerde vegetatie bij constructies, volledig vol gestapelde ruimtes e.d., worden als niet-toegankelijk beschouwd en zullen er voor zorgen dat het attest niet kan worden gefinaliseerd. Dit zal leiden tot een tweede plaatsbezoek nadat deze elementen zijn opgelost.
 3. Plaatsbezoek
  1. Onze asbestdeskundige inventarisatie (ADI) zal zich op het afgesproken tijdstip op de plaats van afspraak melden. Standaard rekenen wij gemiddeld 2u voor het plaatsbezoek, afhankelijk van de complexiteit en omvang van het pand.
  2. Onze expert informeert de opdrachtgever over het verloop van het bezoek en overloopt de aangeleverde documenten die betrekking hebben op het pand.
  3. Om het al dan niet asbesthoudend karakter van verdachte materialen te bepalen, neemt de ADI monsters/stalen. Dit gebeurt op een veilige en zorgvuldige wijze. Voor ieders veiligheid en gezondheid, gebeurt de staalname door de ADI in afwezigheid van andere personen. Deze staalnames kunnen kleine beschadigingen met zich meebrengen. Opstellen certificaat.
  4. Na het plaatsbezoek worden de monsters/stalen door de ADI ter analyse bezorgd aan een door de FOD WASO erkend labo.
  5. Vervolgens worden alle gegevens, met inbegrip van de labo-analyses, door de ADI ingevoerd in de databank van OVAM met het oog op het genereren van het asbestest.
 4. Levering en facturatie
  1. Na betaling van de factuur, wordt het definitieve asbestattest afgeleverd.

De geldigheidsduur van het attest is standaard 10 jaar.

 • Deze termijn wordt verkort naar 5 jaar van zodra 1 asbesthoudend materiaal met hoog risico wordt aangetroffen.
 • Indien werken uitgevoerd worden, moet de eigenaar binnen het jaar na de werken het attest laten actualiseren.
 • In het geval een asbestattest 0 asbestmaterialen bevat, blijft het asbestattest permanent geldig. (Nieuwe regeling)

Asbestverwijdering

Vlaanderen streeft er ook naar om zo snel als mogelijk asbesthoudende materialen in gebouwen/constructies te verwijderen.

Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen/constructies.

Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Beide streefdata zijn momenteel enkel wettelijk verplicht voor overheidsgebouwen en –infrastructuur. Voor particulieren en private eigenaars geldt er momenteel nog geen verplichting tot het verwijderen van asbesthoudende materialen. Men voorziet wel bijkomende maatregelen als de afbouw van asbest tegen 2034 en 2040 niet voldoende vordert.

Tijdens onderhouds- of renovatiewerken aan een gebouw moet elke eigenaar voortaan de asbest-toepassingen wegnemen die door de werken eenvoudig bereikbaar worden. Zo wordt vermeden dat asbesthoudende materialen opnieuw ingesloten raken en de risico’s worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.

 • Wist-je-datje: Zonnepanelen of zonneboilers mogen niet op een asbesthoudend dak geplaatst worden zoals asbesthoudende golfplaten of kunstleien.

Bekijk onze asbestattest opties

Appartement (< 250 m²)

ASBESTATTEST RESIDENTIEEL -

AARA
Half open bebouwing (< 250 m²)

ASBESTATTEST RESIDENTIEEL -

AARHOB
Alle types (> 250 m² en < 400 m²)

ASBESTATTEST RESIDENTIEEL -

AARAT250400
Vloeroppervlakte 100-250 m²

ASBESTATTEST NIET-RESIDENTIEEL -

AANRV250
Studio (< 55 m²)

ASBESTATTEST RESIDENTIEEL -

AARS
Rijwoning (< 250 m²)

ASBESTATTEST RESIDENTIEEL -

AARR
Open bebouwing (< 250 m²)

ASBESTATTEST RESIDENTIEEL -

AAROB
Vloeroppervlakte 250-400 m²

ASBESTATTEST NIET-RESIDENTIEEL -

AANRV400
Alle types (> 400 m²)

ASBESTATTEST RESIDENTIEEL -

AARAT400
Vloeroppervlakte > 400 m²

ASBESTATTEST NIET-RESIDENTIEEL -

AANRV401
Vloeroppervlakte 0-100 m²

ASBESTATTEST NIET-RESIDENTIEEL -

AANRV100

Webshop powered by Marcando